program studiów

Sztuczna Inteligencja dla menedżerów - od zera do bohatera

Andrzej Jankowski

Sztuczna inteligencja to największa rewolucja technologiczna odkąd wprowadzono Internet. Podczas zajęć słuchacze dowiadują się, czym jest sztuczna inteligencja, poznają jak działa w praktyce, samodzielnie tworząc prawdziwy, funkcjonalny system sztucznej inteligencji.

Tematyka zajęć:

 1. Omówienie modelu mentalnego, pomagającego w zrozumieniu sztucznej inteligencji.
 2. Zapoznanie słuchaczy z  systemami sztucznej inteligencji (uczenie maszynowe, sieci neuronowe).
 3. Omówienie sposobów wykorzystania systemów sztucznej inteligencji w biznesie.
 4. Dyskusja nad zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Czy ludzkość jest przygotowana na koniec prywatności?

Psychologia sukcesu w biznesie

Dr Katarzyna Biegańska

Celem przedmiotu jest wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów w obszarze psychologicznych uwarunkowań efektywnego funkcjonowania w biznesie.

Tematyka zajęć:

 1. Znaczenie podstawowych cech podmiotowych (osobowościowych i temperamentalnych) dla efektywności w zadaniach biznesowych. Stałość i zmienność cech jako wyznacznik programów rozwojowych i korygujących funkcjonowanie w środowisku biznesowym.
 2. Cechy osobowe a efektywność w biznesie opartym na rywalizacji lub specjalizacji: ocena własnych możliwości i ograniczeń.
 3. Analiza barier efektywności: emocjonalnych, poznawczych, behawioralnych.
 4. Od zamiaru i planu do działania i realizacji: efektywność jako umiejętność doprowadzania zadań do samego końca. Przyczyny i skutki słabej kontroli działań: ocena własnych predyspozycji.

Psychologia ogólna

Dr Paweł Fortuna

Wykład jest podróżą w głąb umysłu człowieka. Poznajemy główne procesy i mechanizmy umożliwiające orientację w świecie i rozumienie otaczających zjawisk. Interesuje nas: świadomość, uwaga, percepcja, pamięć, uczenie się, język, wyobraźnia i myślenie. A wszystko to czynimy w kontekście najważniejszych prądów myślowych, które wzbogacają nasze spojrzenie na funkcjonowanie człowieka tak w sferze biznesu, jak i poza nią. Celem zajęć będzie zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych zmiennych w rzeczywistych sytuacjach. Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem studiów przypadków. Słuchacze analizują funkcjonowanie osób opisanych w przypadkach wykorzystując przy tym prezentowane w czasie zajęć prawidłowości psychologiczne.

Tematyka zajęć:

 1. Potrzeby człowieka, możliwości i sposoby ich zaspokojenia; utrudnienia w realizacji potrzeb – frustracja i mechanizmy obronne.
 2. Procesy poznawcze (spostrzeganie, myślenie, pamięć), podstawowe prawidłowości i zakłócenia ich przebiegu.
 3. Procesy emocjonalno-motywacyjne i ich wpływ na procesy poznawcze i zachowanie (zmiany przebiegu procesów poznawczych i zachowania powstałe w wyniku działania emocji i motywacji).
 4. Mechanizmy uczenia się (warunkowanie, nabywanie wiedzy); czynniki wspomagające uczenie się.

Psychologia społeczna

Dr Tomasz Grzyb

Zajęcia prezentują dorobek psychologii społecznej oraz sposoby jej praktycznego zastosowania biznesie i w codziennym życiu. W trakcie zajęć studenci poznają wiele badań eksperymentalnych pokazujących zachowanie człowieka w sytuacjach społecznych. Istotną częścią zajęć jest pokazanie wielu mitów i fałszywych przekonań dotyczących natury ludzkiej, obalonych przez psychologię społeczną. Kiedy dobrze wykształconego menadżera zapytać, co znaczy PPPP odpowie zapewne (z lekkim lekceważeniem) „tak, marketing mix, ale to stare, nie działa, powinno być – jeśli już – 4C a właściwie dlaczego mam się uczyć o banałach?”. Cóż, z perspektywy psychologii społecznej PPPP powinno być raczej tłumaczone jako „people-people-people-people”. Bo zawsze chodzi o człowieka – i także o człowieku opowiadamy wtedy, gdy opisujemy największe katastrofy marketingowe w historii biznesu. O ludzkich błędach, złudzeniach, specyficznych relacjach grupowych oraz potrzebach niekoniecznie definiowanych tak, jak chciał Abraham Maslow. W trakcie zajęć opowiadam o tym, dlaczego dodanie słowa „ale” w nieodpowiednim miejscu sprawia, że ludzie Ci nie uwierzą oraz o tym, w czym członkowie zarządów korporacji podobni są do szympansów bonobo.

Tematyka zajęć:

 1. Psychologia  społeczna, kamienie milowe  – najważniejsze badania w psychologii społecznej i ich zastosowanie w biznesie
 2. Poznanie społeczne
 3. Postawy i ich zmiana
 4. Relacje interpersonalne
 5. Grupa społeczna i relacje międzygrupowe

Psychologia zachowań konsumenckich i psychologia reklamy

Prof. Andrzej Falkowski

Dr Krzysztof Przybyszewski

Podstawowym celem zajęć z psychologii zachowań konsumenckich jest przyswojenie przez słuchaczy wiedzy na temat tego, co się dzieje w umyśle ludzkim przy nabywaniu dóbr i usług. Interesujące i ważne jest zarówno to, co konsument odczuwa wcześniej – zanim przyjdzie do sklepu, jak i to, co się dzieje w jego umyśle, gdy pojawia się problem wyboru. Zajęcia z psychologii reklamy adresowane są do menedżerów zajmujących się opracowywaniem strategii reklamowych. W toku zajęć słuchacze zdobędą (a) kompetencje przydatne przy tworzeniu strategii komunikacyjnych produktu i marki, opartych na gruntownej wiedzy dotyczącej zachowań konsumentów oraz (b) wiedzę o mechanizmach psychologicznych i narzędziach wpływu warunkujących skuteczność komunikacji reklamowej.

Tematyka zajęć:

 1. Sposób wpływania na konsumenta całej zmasowanej informacji w postaci reklamy. W jaki sposób konsument odbiera tę informację oraz w jaki sposób kształtują się jego postawy wobec oferowanych produktów i usług. Poruszone zostaną także emocjonalne i racjonalne – – aspekty odbioru reklamy, czyli:
  – procesy automatycznego i refleksyjnego przetwarzania informacji,
  neurofizjologiczne podstawy lubienia danych produktów.
 2. Problematyka segmentacji rynku – w tym w szczególności segmentacji psychograficznej, która stanowi najbardziej sensowną podstawę identyfikacji grup konsumentów o wyraźnie wyodrębnionych potrzebach.
 3. Problematyka znaku towarowego – wraz z implikacjami dla strategii rozszerzania znaku, a także dla kwestii naruszania prawa o rejestracji znaku towarowego.
 4. Różne kategorie wyborów konsumenckich: refleksyjne, powtarzalne (oparte na przywiązaniu do marki), niezaplanowane.
 5. Znaczenie ceny i reakcje na nią konsumenta

Trening umiejętności i kompetencji menedżerskich

Mgr Szymon Milonas

Celem obszernego bloku zajęć jest uświadomienie uczestnikom wyzwań związanych z posiadaniem władzy menedżerskiej. Słuchacze poznają bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania. Dowiadują się, jakie czynniki motywują a jakie demotywują pracowników i jak można na nie wpływać.

Tematyka zajęć:

 1. Rola i zadania menedżera.
 2. Napięcia w motywowaniu siebie i innych do ról zawodowych.
 3. Motywowanie przez styl kierowania.
 4. Motywowanie przez czynniki indywidualne.
 5. Instruowanie i reagowanie na błędy.
 6. Budowanie autorytetu.

Teoria i praktyka podejmowania decyzji w biznesie

Prof. Tadeusz Tyszka

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat tego, w jaki sposób przebiega proces podejmowanie decyzji (osobistych, konsumenckich, politycznych i innych), jak gromadzone i wykorzystywane są informacje w tym procesie, w jaki sposób tworzone są oceny, jakie są zasady (reguły) wybierania. Istnieje długa lista poznawczych i motywacyjnych zniekształceń w ocenianiu i podejmowaniu decyzji ludzkich. Znajomość tych zniekształceń pozwala w pewnym stopniu zabezpieczać się przed nimi.

Tematyka zajęć:

 1. Przebieg procesu podejmowanie decyzji.
 2. Przenoszenie ocen z jednych zadań na inne.
 3. Znaczenie czynników emocjonalnych.
 4. Znaczenie czynników społecznych: konformizm.
 5. Efekt utopionych kosztów.
 6. Zniekształcanie przekonań pod wpływem pragnień i przystosowywanie pragnień do przekonań.
 7. Jak różne zniekształcenia w ocenianiu i podejmowaniu decyzji mogą prowadzić do ważnych konsekwencji zarówno w skali indywidualnej jak i społecznej.

Psychologia ryzyka i rynków finansowych

Prof. Piotr Zielonka

Podczas zajęć słuchacze dowiedzą się, czym jest ryzyko, jak podejmowane są decyzje w warunkach niepewności, a także jak powinny być podejmowane. Omówione zostaną zarówno deskryptywne jak i normatywne podejścia do ryzyka (na przykładzie inwestowania na giełdzie papierów wartościowych). Słuchacze poznają całą gamę skłonności poznawczych (np. efekt dostępności) i motywacyjnych (np. efekt dyspozycji), związanych z percepcją niepewności, dowiedzą się, jak wykorzystać odkrycia psychologii poznawczej i behawioralnej do skutecznego inwestowania na rynkach finansowych. Odpowiedzą sobie na pytanie, czy emocje rzeczywiście szkodzą podejmowaniu decyzji.

Tematyka zajęć:

 1. Ryzyko, niepewność, ignorancja, a podejmowanie decyzji.
 2. Najkrótsza historia ryzyka.
 3. Teoria perspektywy Kahnemana i Tversky’ego.
 4. Modularna teoria umysłu.
 5. Pułapka gracza i efekt pewnej ręki jako kluczowe inklinacje związane z podejmowaniem decyzji w warunkach ryzyka.
 6. Hiperboliczne dyskontowanie w czasie, czyli dlaczego ulegamy pokusom.
 7. Efektywność rynku finansowego: prawda, czy fikcja?

Trening rozwiązywania konfliktów

Mgr Szymon Milonas

Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom procesu rozwoju sytuacji konfliktowych, osobistych założeń w tym zakresie oraz ich wpływu na sposób postrzegania konfliktu. W czasie zajęć ćwiczone są również umiejętności przydatne przy rozwiązywaniu konfliktów.

Tematyka zajęć:

 1. Cykl i koło konfliktu
 2. Reakcje na konflikt – osobiste cele i zachowania eskalalacyjne
 3. Preferencje dotyczące sposobu rozwiązania konfliktu
 4. Metody rozwiązywania konfliktów

Negocjacje

Mgr Nikolaj Kirov

Przeciętny menedżer żyje w niedoczasie. Napięty kalendarz,wydłużająca się lista rzeczy do zrobienia, coraz bardziej skomplikowane projekty i kolejne pożary, które musi gasić… W konsekwencji do ważnych spotkań przygotowuje się w ostatniej chwili. Tymczasem ten etap jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na poziom zadowolenia z wyników negocjacji i sukces podczas realizacji umowy. Po tym module zajęć będziesz umiał: – prawidłowo przygotować się i poprowadzić negocjacje – konstruować skuteczną argumentację – sformułować właściwą propozycję – otwarcie negocjacji – stosować prawidłowo taktyki targowania się – konstruować docierający do partnera przekaz perswazyjny. Celem zajęć jest: Poznanie metod i narzędzi negocjacyjnych. Praktykowanie umiejętności negocjacyjnych. Zrozumienie podstaw skutecznych negocjacji z partnerami zewnętrznymi. Poznanie strategii i taktyk negocjacyjnych. Teoria negocjacji jest przedstawiana na przykładzie gier symulacyjnych, które uczestnicy rozgrywają na zajęciach.

Tematyka zajęć:

 1. Określenie negocjacji
 2. Sukces negocjacji
 3. Przygotowanie do negocjacji
 4. Zasady prowadzenia negocjacji
 5. Elementy perswazji
 6. Ustępowanie w negocjacjach
 7. Obietnice i groźby
 8. Podstępne taktyki negocjacyjne
 9. Etyka w negocjacjach

Psychologia zarządzania

Dr Piotr Pilch

Celem zajęć jest poznanie zasad zarządzania sobą i współpracownikami, diagnoza własnych umiejętności menedżerskich oraz zwiększenie efektywności i satysfakcji z relacji zawodowych. Staram się tak prowadzić mój przedmiot, by było w nim jak zawarte jak najwięcej treści mających odniesienie do praktyki biznesowej menedżerów. Kurt Lewin, pionier psychologii społecznej i stosowanej powiedział, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Dlatego na zajęciach przedstawiam te koncepcje i badania, które mają przełożenie na rzeczywistość słuchaczy. Za ich pomocą mogą oni dokonać analizy samych siebie pod względem cech osobowości; preferencji, co do pełnionych w grupie ról czy stylów kierowania. Mogą zrozumieć zasady budowania swojego wizerunku i pozycji w organizacji oraz dokonać zmian w tym zakresie zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Mają też okazję dowiedzieć się, jak działać na kobiety lub na mężczyzn w zależności od preferencji, co można zweryfikować nie tylko w środowisku pracy …

Tematyka zajęć:

 1. Zarządzanie sobą: analiza celów życiowych i posiadanych zasobów, opracowywanie strategii życiowej, zarządzanie czasem jako metoda wdrażania strategii życiowej.
 2. Zarządzanie własnym szefem: analiza transakcyjna jako metoda poznania wzajemnych relacji, typologia przełożonych, sposoby komunikowania się z przełożonym, strategie zarządzania własnym szefem.
 3. Współpraca z osobami odmiennej płci: płeć a styl komunikowania się, bariery we wzajemnym zrozumieniu miedzy płciami, specyfika motywowania kobiet i mężczyzn, doskonalenie wzajemnej współpracy.
 4.  

Psychologia organizacji i przywództwa

Dr Piotr Pilch

Mgr Nikolay Kirov

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zasadami zarządzania organizacjami i funkcjonowania grup oraz ze specyficznymi umiejętnościami przywódczymi, czyli… jak budować zaufanie i zaangażowanie.

Tematyka zajęć:

 1. Zarządzanie: pojęcie, funkcje i cechy, narzędzia zarządzania, planowanie i prognozowanie.
 2. Psychologia grupy: definicja, przyczyny powstawania i stadia rozwoju, cechy i rodzaje grup, wpływ grupy na zachowanie członków – role, normy, zwartość, konformizm, grupy a organizacja.
 3. Grupowe podejmowanie decyzji: etapy procesu podejmowania decyzji, zalety i wady grupowego podejmowania decyzji, metody grupowego podejmowania decyzji, syndrom grupowego myślenia, decyzje indywidualne i grupowe – porównanie.
 4. Konflikty związane z funkcjonowaniem grupy: konflikty przełożony – podwładny, konflikty między członkami grupy, konflikty międzygrupowe, między konfliktem a współpracą – od grupy do zespołu.
 5. Przywództwo i proces komunikowania się.
 6. Dlaczego ludzie chcą być przywódcami.
 7. Efektywni i nieefektywni przywódcy.

Teoria komunikacji: perswazja i obrona przed manipulacją

Dr Paweł Fortuna

Wykład jest pogłębioną refleksją dotyczącą procesu wywierania wpływu na pracowników. Rozpoczynamy w punkcie, w którym menedżer formułuje intencję przekonywania, a kończymy na wskazaniu czynników, od których zależy przekształcenie perswazyjnego przekazu w realne działania podwładnych. Poznajemy skuteczne techniki perswazji retorycznej oraz narracyjnej (story telling). Uświadamiamy sobie przy tym bezsens manipulacji i korzyści płynące z „białej perswazji”. Celem zajęć jest wyrobienie u słuchaczy umiejętności (i nawyku) analizowania własnych poczynań komunikacyjnych w kategoriach skuteczności.

Tematyka zajęć:

 1. Podstawowe pojęcia teorii komunikacji. Komunikacja indywidualna i masowa, werbalna i niewerbalna, komunikaty informujące i nakłaniające. Tożsamość pojęć: komunikacja i perswazja. Uproszczony model komunikacji międzyludzkiej.
 2. Naiwne formy manipulacji: presja, szantaż, kłamstwo. Jawność i niejawność celu komunikacyjnego. Pojęcie presji. Struktura szantażu i jego typy: operowanie strachem i poczuciem winy. Warunki skuteczności szantażu. Obrona przed presją i szantażem. Rodzaje kłamstw i ich symptomy.
 3. Dwutorowość procesów komunikacyjnych. Argumentacja a perswazja. Rola czynników peryferyjnych. Struktura procesu perswazyjnego. Model ELM, jego baza empiryczna i zastosowania.
 4. Czynnik psychologiczny w perswazji. Mechanizmy: wzajemności, konsekwencji, adaptacji społecznej, sympatii, autorytetu, niedostępności i związane z nim techniki wpływu społecznego.
 5. Komunikacja niewerbalna. Typologia komunikatów niewerbalnych NVC. Problem zgodności sygnałów na wszystkich kanałach komunikacyjnych. Praktyczne wykorzystanie NVC.
 6. Manipulacje komunikacyjne w praktyce: przesłuchanie podejrzanego. środki komunikacyjne stosowane w celu nakłonienia podejrzanego do przyznania się. Sygnały winy i niewinności.

Neuropsychologia w praktyce menedżerskiej

Prof. Maciej Błaszak

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z neuropsychologią w odniesieniu do praktyki biznesowej.

Tematyka zajęć:

 1. Aktualna wiedza na temat mózgu decydenta w działaniu
 2. Samodzielne budowanie programu osobistego rozwoju w oparciu o priorytety ewolucyjne ludzkiego mózgu.
 3. Wyjaśnienie jak umysł działa, jak się rozwija, skąd pochodzi i jak wykorzystywać jego biologię w biznesie.
 4. Trzy mózgi w jednym: analiza budowy, funkcji, rozwoju i pochodzenia trzech poziomów ludzkiego mózgu i konsekwencje dla działań menedżera.
 5. Wykonawcza rola kory przedczołowej mózgu: kompetencje psychologiczne generowane przez najmłodszy fragment mózgu człowieka, zjawisko przeładowania informacją i symptomy nabytego zespołu zaburzeń uwagi (Attention Deficit Trait).
 6. Przetwarzanie świadome i nieświadome ludzkiego mózgu: widzenie dla działania i dla identyfikacji, rola intuicji na przykładzie pacjentów z komisurotomią.
 7. znaczenie ludzkiego ciała, otoczenia fizycznego i społecznego w funkcjonowaniu ludzkiego mózgu
 8. racjonalność normatywna i ekologiczna decydenta: weryfikacja dwóch konkurencyjnych modeli decydenta w oparciu o dane neuropsychologiczne

Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi

Mgr Iwona Bobrowska-Budny

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z neuropsychologią w odniesieniu do praktyki biznesowej.

Tematyka zajęć:

 1. Aktualna wiedza na temat mózgu decydenta w działaniu
 2. Samodzielne budowanie programu osobistego rozwoju w oparciu o priorytety ewolucyjne ludzkiego mózgu.
 3. Wyjaśnienie jak umysł działa, jak się rozwija, skąd pochodzi i jak wykorzystywać jego biologię w biznesie.
 4. Trzy mózgi w jednym: analiza budowy, funkcji, rozwoju i pochodzenia trzech poziomów ludzkiego mózgu i konsekwencje dla działań menedżera.
 5. Wykonawcza rola kory przedczołowej mózgu: kompetencje psychologiczne generowane przez najmłodszy fragment mózgu człowieka, zjawisko przeładowania informacją i symptomy nabytego zespołu zaburzeń uwagi (Attention Deficit Trait).
 6. Przetwarzanie świadome i nieświadome ludzkiego mózgu: widzenie dla działania i dla identyfikacji, rola intuicji na przykładzie pacjentów z komisurotomią.
 7. znaczenie ludzkiego ciała, otoczenia fizycznego i społecznego w funkcjonowaniu ludzkiego mózgu
 8. racjonalność normatywna i ekologiczna decydenta: weryfikacja dwóch konkurencyjnych modeli decydenta w oparciu o dane neuropsychologiczne

Etykieta i budowanie relacji w biznesie

Dr Irena Kamińska-Radomska

Celem zajęć jest porównanie protokołu w biznesie oraz tradycyjnej etykiety towarzyskiej – świadomość różnic, poszerzenie umiejętności interpersonalnych pomocnych w kontaktach służbowych, na przyjęciach z udziałem klientów, gości honorowych oraz zdobycie umiejętności dostosowania odpowiednich zachowań do sytuacji biznesowej. Na konkurencyjnej i często agresywnej arenie biznesu znajomość protokołu dyplomatycznego/etykiety biznesu jest dodatkowym narzędziem, niezbędnym na ścieżce kariery zawodowej. Znajomość zasad pozwala wyróżnić się na tle konkurencji, która może być dobrze przygotowana merytorycznie i której oferta może być zbliżona do naszej. Zajęcia dadzą Ci przewagę i większą pewność siebie oraz podpowiedzą jak podbudować swój autorytet.

Tematyka zajęć:

 1. Formy przedstawiania siebie i innych.
 2. Nawiązywanie nowych kontaktów, do kogo można podejść.
 3. Komunikacja niewerbalna – właściwa postawa i odpowiedni kontakt wzrokowy, powitania i pożegnania.
 4. Maniery w kontaktach telefonicznych (telefon stacjonarny, komórkowy, automatyczna sekretarka i poczta głosowa).
 5. Komplementy i krytyka na arenie służbowej.
 6. Maniery przy stole, jak wybrnąć z kłopotliwej sytuacji.
 7. Jak jeść trudne potrawy.
 8. Rola gościa i gospodarza.
 9. Najczęściej popełniane faux pa.
 10. Etykieta biznesu jako międzynarodowy język kurtuazji.
 11. Jak poczuć się pewnie w towarzystwie biznesowym.
 12. Jak łamać reguły (które się znakomicie opanowało).

Przekonania racjonalne i nieracjonalne w biznesie

prof. Krzysztof Szymanek

Celem zajęć jest nauczenie słuchaczy odróżnienia przekonań racjonalnych i nieracjonalnych (w biznesie) oraz ukazanie rozumowań przekonujących i perswazyjnych. Zarządzanie to sztuka zdobycia zaufania. Liczy się umiejętność stawiania nowych celów i dochodzenia do nich we wspólnej pracy. Czy umiesz przekonać innych, że to Ty masz rację? Twój styl myślenia musi budzić szacunek. Gdy proponujesz jakiś plan, musisz działać konsekwentnie, myśleć jasno, mówić perswazyjnie. Ale nie licz na to, że umiejętność logicznego myślenia jest wrodzona. Trzeba się jej nauczyć, jak każdej innej praktycznej umiejętności. Jeśli chcesz zdobyć wiarygodność, przyda ci się umiejętność rozpoznawania błędów logicznych, mętniactwa definicyjnego, dziurawych argumentów i zdradliwych paradoksów. Potrzebujesz kultury logicznej.

Tematyka zajęć:

 1. Wybrane przykłady sytuacji, w których argumenty należy uznać i sytuacji, gdy trzeba je odrzucić jako bezwartościowa propagandę.
 2. Odróżnienie argumentów odwołujących się do racji logicznych i pozalogicznych.
 3. Kryteria oceny argumentacji.
 4. Reguły prowadzenia dyskusji racjonalnych.
 5. Jak wygrywać spory?

Psychologia kampanii marketingowej

DR MILENA DRZEWIECKA

Celem zajęć jest ukazanie specyfiki marketingowego podejścia do organizacji oraz przedstawienie szczegółowych modeli projektowania i prowadzenia kampanii. We współczesnym świecie biznes i polityka przenikają się w coraz większym stopniu. Polityka już na stałe weszła do teorii zarządzania, jak również marketingu jako czynnik zarówno warunkujący działania biznesowe, jak również jako ten obszar, na którym łatwo można dostrzec konsekwencje działań biznesu. Zrozumienie prawidłowości i mechanizmów leżących u podstaw tworzenia kampanii politycznych, programów, które są w nich realizowane, jak również zasad budowania wizerunku politycznego jest obecnie czynnikiem, dzięki któremu działalność gospodarcza może być zaplanowana w sposób racjonalny i efektywny.

Tematyka zajęć:

 1. Omówienie różnic między marketingiem gospodarczym i politycznym.
 2. Organizacja kampanii marketingowej.
 3. Segmentacja rynku, pozycjonowanie, sformułowanie i wdrożenia strategii.
 4. Omówienie sił środowiskowych oraz faz rozwoju kampanii.

Psychologia kryzysu i zmiany

Dr Wojciech Kulesza

Jeżeli myślisz, że kryzys nie może dotknąć zarządzanego przez Ciebie biznesu, to tym bardziej jesteś w grupie ryzyka. Podczas zajęć dowiesz się skąd kryzysy się biorą. Po drugie, jak nimi zarządzać. I wreszcie – co najważniejsze – że ogromnie ważna, a często niedoceniana, jest tu psychologia społeczna. Celem kursu jest wskazanie na istotną rolę psychologii społecznej w powstawaniu, trwaniu i gaszeniu kryzysów. Za kryzysem stoją liczne procesy decyzyjne, pamięciowe i społeczne.

Tematyka zajęć:

 1. Wiedza z zakresu zarządzania procesów obiegu informacji, rozumienia procesów społecznych doprowadzających do jego upośledzenia lub wzmocnienia. Dodatkowo przekazana zostanie wiedza rozumienia zmian społecznych zachodzących w dużych grupach wraz z odniesieniem do środowiska biznesowego.
 2. Eliminacja blokad komunikacji i wspomagania na podstawie przekazanych narzędzi z zakresu psychologii społecznej. 
 3. Rola przygotowania kryzysu jako naturalnego elementu zarządczego przedsiębiorstwa.

Uczestnicy kursu dowiedzą się także:

 1. O nowej i istotnej roli wnikliwego dopytywania / przeprowadzania zewnętrznych audytów lub kontroli.
 2. Jak prowadzone zebrania i narady przyczyniają się do popełniania opisywanych błędów decyzyjnych?
 3. W jaki sposób zarządzać przekazywaniem informacji w przedsiębiorstwie?
 4. Pod jakim kątem analizować napływające informacje oraz kwestie podnoszone podczas narad?
 5. Jak rozumieć i zarządzać zmianą w korporacji z perspektywy dynamicznej psychologii społecznej?
 6. Dlaczego niektóre zmiany mogą przebiegać niezwykle szybko, podczas gdy inne w ogóle nie mogą mieć miejsca?

Zarządzanie talentami

mgr Anna Brzosko

Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom narzędzi do skutecznego identyfikowania i rozwijania swoich talentów i mocnych stron poprzez: – odkrycie obszarów zawodowych, w których praca nad umacnianiem i rozwojem mocnych stron będzie możliwa, – zdobycie narzędzi do zarządzania sobą i innymi A w konsekwencji budowanie potencjału firmy na talentach i mocnych stronach pracowników.

Tematyka zajęć:

 1. JA I MOJE TALENTY
  1.1. Czym jest talent?
  1.2. Jak go odkryć i rozpoznać?
  1.3. Dlaczego talenty są trwałe, niezmienne i wyjątkowe?
  1.4. Rola talentów w procesie myślenia, działania i odczuwania w organizacji.
  1.5. Czym jest mocna strona?
  1.6. Dlaczego nie można być najlepszym we wszystkim?
  1.7. Dlaczego warto koncentrować się na swoich mocnych stronach?
  1.8. Jak zarządzać talentami i mocnymi stronami w organizacji?
 2. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI W ZARZĄDZANIU SOBĄ I SWOIMI TALENTAMI
  2.1. Jak postrzegam swoje talenty w praktyce?
  2.2. Moje talenty na ścieżce kariery zawodowej?
  2.3. Jak doskonalić moje umiejętności i kompetencje?
  2.4. Dlaczego inni mogą być dla mnie mistrzami i autorytetami?
  2.5. Jak wykorzystać talenty do budowania efektywnych zespołów?
  2.6. Czym jest przywództwo oparte na talentach?
  2.7. Kompetencje najefektywniejszych Liderów? Za kim podążają ludzie?
 3. JA I MOJE MOCNE STRONY
  3.1. Czym jest mocna strona? Jak określać mocne strony?
  3.2. Jaka wiedza i jakie umiejętności budują moje mocne strony?
  3.3. Obszary, które mnie wzmacniaj i osłabiają? Jak je identyfikować?
  3.4. Jak warto myśleć o słabych stronach i jak nimi zarządzać?
  3.5. Dlaczego warto koncentrować się na swoich mocnych stronach?
  3.6. Jak znaleźć dla siebie dobry obszary działania w organizacji?
  3.7. Co buduje moją siłę i poczucie własnej wartości?
  3.8. Skąd czerpię energię do działania?
  3.9. Jak identyfikować mocne strony u innych?
  3.10. Co to znaczy być na „Zielonej Ścieżce” w życiu i organizacji?

Trening zarządzania stresem (fakultet)

Dr Lidia Czarkowska

Celem zajęć jest przedstawienie teorii stresu oraz technik i metod radzenia sobie z nim.

Tematyka zajęć:

 1. Autodiagnoza własnego stanu
 2. Fizjologia stresu i fizjologia czasu
 3. Praca pod presją czasu: akcja ratunkowa
 4. Syndrom wypalenia zawodowego
 5. Sztuka życia – czym dla mnie jest praca – jak osiągnąć szczęście?
 6. Realizacja i organizacja działań
 7. Sztuka odpoczynku, czyli stres pod kontrolą

Procesy motywacyjno-emocjonalne w biznesie (fakultet)

Prof. Bogdan Wojciszke

Od zawsze wiadomo, że człowiekiem powodują motywy psychologiczne, które nierzadko okazują się silniejsze od potrzeb fizjologicznych. W świetle współczesnych badań psychologicznych najważniejsze okazują się cztery takie motywy: samoocena, poczucie sensu, sprawczość i wspólnotowość. Wykład przedstawia te cztery grupy motywów prezentując dowody na ich siłę (o której świadczą zarówno pozytywne skutki ich spełnienia, jak i negatywne skutki frustracji tych motywów) oraz różne sposoby ich realizacji.

Tematyka zajęć:

 1. Samoocena: dążenie do pozytywnego poczucia własnej wartości.
 2. Mechanizmy podbudowywania samooceny: pochlebne sądy o sobie, porównania i relacje społeczne, redukcja dysonans poznawczego, autoafirmacja.
 3. Samoocena jako motyw: włączenie i wyłączanie motywu.
 4. Funkcje samooceny: ochrona przed lękiem, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wspomaganie realizacji celów.
 5. Rola poglądów konserwatywnych i liberalnych.
 6. Sprawczość: dążenie do kontroli biegu wydarzeń.
 7. Sprawczość, kontrola i władza.
 8. Dobroczynne efekty posiadania kontroli, negatywne efekty deprywacja kontroli (reaktancja, wyuczona bezradność i depresja).
 9. Władza: proces nabywania władzy, asymetryczna istota i konsekwencje władzy (jak i dlaczego posiadanie władzy przekształca ludzi).
 10. Siła motywu przynależności społecznej.
 11. Wsparcie społeczne vs wykluczenie społeczne.

Marketing polityczny i kampania marketingowa

dr Milena Drzewiecka

Każdy dzień jest dniem wyborów- pod tym zdaniem może podpisać się i właściciel firmy, i polityk. Nie każdy jednak rozumie różnice marketingu gospodarczego i politycznego. Psychologia i praktyka marketingowa najlepiej tłumaczą, dlaczego polityk to nie produkt. Celem wykładu jest przybliżenie charakterystyki kampanii konsumenckich vs. wyborczych ze szczególnym uwzględnieniem roli pozycjonowania lidera. Dzięki wybranym case studies Słuchacze poddadzą krytycznej analizie kampanie negatywne, poznają kulisy pracy sztabów oraz rolę mediów w tzw. kampanii permanentnej. Program zajęć służy podniesieniu świadomości odbiorcy-wyborcy, uwrażliwia na nieetyczne kampanie i skłania do refleksji nad odpowiedzialnością biznesu w kształtowaniu profesjonalnej debaty publicznej.

Tematyka zajęć:

 1. Marketing polityczny vs. konsumencki. Organizacja kampanii i ewolucja od produktu (1.0) do marketingu wartości (4.0).
 2. Wiek sfabrykowanych wizerunków? Struktura wizerunku, spostrzeganie polityków i pozycjonowanie kandydata  (superman vs. everyman).
  Kandydat-kobieta a pułapki stereotypu. 
 3. Emocje i narracje. Lęk i framing (ramowanie) w kampaniach marketingowych. SPIN i kampanie negatywne na wybranych przykładach.
 4. Kampania społecznie (nie)odpowiedzialna. Wybory polityczne a niepartyjne strategie marketingowe. Biznes jako facylitator  zachowań wyborczych i      prospołecznych.

podziel się na:

ZAPISZ SIĘ
NA STUDIA PODYPLOMOWE

„Psychologia Biznesu dla Menedżerów”
W AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE
START
MARZEC 2023

polecane książki: