Kierownik studiów

dr hab. Piotr Zielonka

dr hab. Piotr Zielonka, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Ekonofizyki SGGW. Od wielu lat prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomii behawioralnej, psychologii szczęścia, procesów motywacyjnych oraz adaptacji hedonicznej. Zajmował się eksperymentalną fizjologią mózgu w Centrum Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej PAN. Opublikował wiele artykułów naukowych w takich pismach jak: „Resuscitation”, „The Journal of Behavioral Finance”, „Thinking & Reasoning”, „Journal of Cognitive Psychology”. Napisał książkę pod tytułem „Giełda i psychologia”, której piąte wydanie ukazało się w 2019 roku. Piotr Zielonka jest redaktorem i współautorem monografii „Large Risks with Low Probabilities” wydanej w Londynie w 2017 roku. W swych badaniach analizował skuteczność analizy technicznej oraz porównywał zdolności prognostyczne analityków finansowych oraz meteorologów. Wraz z Raymondem Daceyem objaśnił fenomen efektu dyspozycji – częstego zjawiska na giełdach papierów wartościowych na całym świecie – polegającego na skłonności inwestorów do zbyt długiego przetrzymywania akcji taniejących i zbyt szybkiego wyzbywania się akcji drożejących. Obecnie zajmuje się problematyką psychologii szczęścia oraz punktu odniesienia. Jest współtwórcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca w University of Donja Gorica w Czarnogórze. Członek „Think Forward Initiative” w Amsterdamie. Ściśle współpracuje z Bucknell University i University of Idaho w USA. Piotr Zielonka prowadzi zajęcia dotyczące psychologii motywacji oraz psychologii szczęścia. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

Piotr Zielonka, professor in Department of Econophysics at Warsaw University of Life Sciences. He dealt with the experimental physiology of the brain at the Mossakowski Medical Research Centre Polish Academy of Sciences. He has conducted research in behavioral economics and the psychology of moivation and published scientific articles in such journals as „Resuscitation”, „The Journal of Behavioral Finance”, „Thinking & Reasoning”, and  „Journal of Cognitive Psychology.” He published a book in Polish entitled „The Stock Market and Psychology,” which appeared in five editions. Piotr Zielonka is na editor and a co-author of a book „Large Risks with Low Probabilities” published in Londonin 2017. He questioned the effectiveness of technical analysis and compared the predictive ability of financial analysts and meteorologists. He examined the disposition effect – a frequent phenomenon on the stock exchanges around the world – involving the tendency of investors to sell shares whose price has increased, while keeping assets that have dropped.

Piotr Zielonka is co-founder and director of the postgraduate program „Business Psychology for Executives” at the Kozminski University in Warsaw. He works closely with scholars at Bucknell University and the University of Idaho and collaborates with a  „Think Forward Initiative” in Amsterdam.

Prof. Piotr Zielonka gives lectures on the psychology of achievement and the psychology of happiness.

podziel się na: