Kierownik studiów

Prof. dr hab. Piotr Zielonka

Prof. dr hab. Piotr Zielonka (Zakład Ekonofizyki SGGW) prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomii behawioralnej, procesów motywacyjnych oraz adaptacji hedonicznej. Zajmował się eksperymentalną fizjologią mózgu w Centrum Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej PAN. Opublikował wiele artykułów naukowych w takich pismach jak: „Resuscitation”, „The Journal of Behavioral Finance”, „Thinking & Reasoning”, „Journal of Cognitive Psychology”. Napisał książkę pod tytułem „Giełda i psychologia”, której piąte wydanie ukazało się w 2019 roku oraz monografię „Punkt odniesienia”, wydaną w 2019 roku. Piotr Zielonka jest redaktorem i współautorem monografii „Large Risks with Low Probabilities” wydanej w Londynie w 2017 roku. 

W swych badaniach wraz z Tadeuszem Tyszką porównywał zdolności prognostyczne analityków finansowych oraz meteorologów. Wraz z Raymondem Daceyem objaśnił fenomen efektu dyspozycji – częstego zjawiska na giełdach papierów wartościowych na całym świecie – polegającego na skłonności inwestorów do zbyt długiego przetrzymywania akcji taniejących i zbyt szybkiego wyzbywania się akcji drożejących. Obecnie zajmuje się problematyką psychologii motywacji oraz psychologią sztucznej inteligencji.

Jest współtwórcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca w University of Donja Gorica w Czarnogórze. Członek „Think Forward Initiative” w Amsterdamie. Ściśle współpracuje z Bucknell University i University of Idaho w USA. Piotr Zielonka prowadzi zajęcia dotyczące psychologii motywacji oraz psychologii ryzyka.

Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Przemawiał na TEDx.

Professor Piotr Zielonka works in the Department of Econophysics at Warsaw University of Life Sciences. He dealt with the experimental physiology of the brain at the Mossakowski Medical Research Centre Polish Academy of Sciences. He has conducted research in behavioral economics and the psychology of moivation and published scientific articles in such journals as „Resuscitation”, „The Journal of Behavioral Finance”, „Thinking & Reasoning”, and  „Journal of Cognitive Psychology.” He published two books in Polish: „The Stock Market and Psychology,” which appeared in five editions and „The Reference Point” published in 2019. Piotr Zielonka is na editor and a co-author of a book „Large Risks with Low Probabilities” published in London in 2017. 

Piotr Zielonka together with Tadeusz Tyszka compared the predictive ability of financial analysts and meteorologists. He examined the disposition effect – a frequent phenomenon on the stock exchanges around the world – involving the tendency of investors to sell shares whose price has increased, while keeping assets that have dropped. Presently Piotr Zielonka does research on psychology of mitivation and psychology of artificial intelligence.

Piotr Zielonka is co-founder and director of the executive development program „Business Psychology for Executives” at the Kozminski University in Warsaw. He works closely with scholars at Bucknell University and the University of Idaho and collaborates with a  „Think Forward Initiative” in Amsterdam.

Prof. Piotr Zielonka gives lectures on the psychology of motivation and the psychology of risk. He is a TEDx speaker.